Ще пратя становище по имейл

1

В рамките на общественото обсъждане за норките е по-добре да не копираме предварително подготвените текстове за становища. Искаме да покажем, че сме истински хора, които наистина се интересуват от биоразнообразието и съдбата на норките, отглеждани за кожи. Но не се притеснявайте – ще Ви помогнем! И не е нужно да пишете романи. Просто му дайте 5-10 минути.

2

Независимо от политическите си пристрастия, бъдете учтиви и любезни. Обръщайте се към Министерството и министър Сандов с надеждата, че той ще подпише заповедта за забраната и ще направи всичко по силите си тази забрана да стане факт. Моля, избягвайте всякакви негативни или иронични забележки по негов адрес.

3

Започваме! По-долу ще намерите имейл адреса за общественото обсъждане на заповедта. Насочете там становището си по забраната. Покажете недвусмислено, че българското общество категорично подкрепя забраната на норките и застава твърдо зад нея. Помолете министър Сандов да подпише заповедта и да настоява за тази забрана. Използвайте аргументите по-долу или прочетете примерните имейли за вдъхновение.

Не забравяйте да си напишете трите имена и да поискате входящ номер!

Кликнете или маркирайте и копирайте имейл адреса.

Копирано.

Сега отворете електронната си поща и въведете адреса в полето за получател. Успех с писането!

1. В цяла Европа се забраняват фермите за норки

18 страни в Европа са приели забрани за фермите за американски норки, а в още 2 са приети изисквания, които на практика са непостижими и правят фермите за норки нерентабилни и косвено ги забраняват. Сред тях са Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Чехия, Словения, Словакия, Естония и Великобритания.

2. Общественият консенсус е за забрана на норките

Според проучване на „Сова Харис“ от 2021 г. 81% от българските граждани не намират за обосновано да се убиват животни с единствена цел добив на кожи. През 2018 г. в Народното събрание бяха входирани над 51 хиляди подписа в подкрепа на забраната. Местните жители около фермата за норки от години протестират за затварянето ѝ заради вредите, които тя нанася върху качеството им на живот и поминъка им. Забрана на норките присъства и в Коалиционното споразумение на управляващите партии, и то именно в ресора на МОСВ: под „Биологично разнообразие“.

3. Секторът е на загуба, незначителен е за БВП и няма перспектива

От Годишните финансови отчети на компанията зад фермата за норки е видно, че тя от години, от самото си създаване, работи на загуба и съответно не плаща данъци към бюджета. Финансов анализ на сектора показва, че за първите 4 години от съществуването си, фирмата е силно задлъжняла и към онзи момент задълженията ѝ надхвърлят 25 млн. лева. Тези данни доказват икономическата безперспективност на този сектор и незначителността му за българската икономика.

4. Учените са единодушни, че трябва забрана

Водещите научни институти по биоразнообразие в България са единодушни, че фермите за американски норки са изключителна опасност за биологичното разнообразие и препоръчват възможно най-скоро да бъдат забранени. Сред тях са Институтът за биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН, Националният природонаучен музей (НПМ) към БАН, Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа (ESENIAS) и др.

5. Незаконни загробвания на тонове одрани норки

През 2019 г. bTV документира случай на незаконно загробени над 100 тона одрани трупове на ам. норки в земята на изоставена мина близо до Стара Загора. Няма откъде другаде да е дошло такова огромно количество одрани норки толкова близко до Стара Загора, освен от същата ферма за норки.

Това е изключително голяма опасност за околната среда и подпочвените води и представлява значителен риск за разпространение на заразни заболявания.

Вероятно това не е и изолиран случай: През 2021 г. в Комисията по ревизиите г-н Илчовски обвинява Иван Ангелов (частитен собственик на фермата), че го е рекетирал, за да му даде да загробва одраните трупове на норки в неговите земеделски земи.

6. Фермата за норки е регистрирана в нарушение на закона

Фермата за норки е регистрирана в нарушение на закона. Съгласно Закона за биологичното разнообразие за отглеждането на вид като американската норка е нужно:  Положителна оценка от научна експертиза, решение на Националния съвет по биологичното разнообразие, писмено разрешение на министъра на околната среда. Всяко от тези неща липсва.

7. Фермите за норки замърсяват водите и заблатяват водоемите

Норките са хищници и техните фекалии са негодни за употреба в селското стопанство. Те неизбежно попадат в почвата, подпочвените води и водните пътища. Това води до пренасищането им с хранителни вещества до степен, в която се образуват мъртви зони във водоемите. Те се заблатяват.

8. Американските норки са опасен, инвазивен вид за нашата природа

Американската норка (Neovison vison) е в списъка със 100-те най-опасни инвазивни вида в Европа (вж. DAISIE). Тя е и в списъците на приоритетните инвазивни чужди видове за България и за Югоизточна Европа (проект ESENIAS-TOOLS).

Американската норка е изключително силен и агресивен хищник, който бързо се размножава и застрашава поне 47 местни вида, сред които от Червената книга на България. Няма научни доказателства, че е трудно за американската норка да оцелява в българската природа, а напротив: През годините има множество сигнали за забелязани, уловени или убити норки в региона около фермата до с. Маджерито.

Само по данни на научна статия от д-р Йордан Кошев от ИБЕИ-БАН за периода 08.2017–03.2019 около фермата има записи за 108 избягали норки. Част от тях са в защитена зона Натура 2000.

9. България е длъжна да пази биологичното разнообразие

Като страна по Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания, България е поела ангажимент да взема всички подходящи мерки, за да се гарантира опазването на естествените местообитания на видовете.

До: Министерството на околната среда и водите

edno_gishe@moew.government.bg

СТАНОВИЩЕ

по проект на заповед за забрана на внос и развъждане на американска норка на територията на Република България

от 08.04.2022 г.

От Иван Иванов Иванов

С това становище изразявам подкрепата си за публикувания за обществено обсъждане проект на заповед за забрана вноса и развъждането на американски норки. Необходимостта от въвеждането на тази забрана е безспорна и се определя от:

Заплаха за състоянието на други видове животни, защитени според националното и европейското законодателство и състоянието на защитените зони от Натура 2000

Американската норка (Neovison vison) е хищник, чийто естествен ареал е Северна Америка. Има отрицателно въздействие върху много видове чрез значително намаляване на плътността на популациите им. Американската норка е хищник с отрицателно въздействие върху много местни видове, като гнездящи по земната повърхност птици, гъски, патици, дори кълвачи, гризачи, водни и полуводни организми  като риби, земноводни и раци.

В периода 2017-2018г. в околностите на ферми за отглеждане на американска норка в България, многократно са докладвани случаи на избягали индивиди, извън клетките и загражденията. Избягали норки в селата Маджерито, Загоре и Еленино, норките нападат и селскостопански животни.

Като страна по Конвенцията за биологичното разнообразие България е длъжна да предотвратява въвеждането на чужди видове, които заплашват биоразнообразието, екосистемите и местообитанията.

Поради силното си отрицателно въздействие върху биоразнообразието и екосистемите, както и върху икономиката в Европа, видът е включен в списъка на 100-те най-опасни инвазивни чужди видове в Европа (http://www.europe-aliens.org/speciesTheWorst.do), в списъците на приоритетните инвазивни видове за България и за ESENIAS региона (проект ESENIAS-TOOLS, www.esenias.org).

 Обществена и държавна подкрепа за забраната отглеждането на животни, вкл. Американска норка с цел добив на ценни кожи

Внесената Национална гражданска инициатива „За забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията с животни с цел добив на ценни кожи на територията на Република България“ през 2018 год., беше подкрепена от над 51000 подписи на граждани.

Поради опасения относно инвазивния характер на вида и хуманното отношение към животните европейските държави постепенно премахват фермите за норки и/или приемат по-строги изисквания и правила за тяхното отглеждане, които да предотвратят освобождаването на норки в дивата природа. Понастоящем 20 европейски държави са забранили напълно или частично със закон отглеждането на животни (вкл. американска норка) с цел добив на ценни кожи, сред които: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Великобритания, Люксембург, Норвегия, Северна Македония, Словения, Сърбия, Холандия, Хърватска и Чехия.

Ето защо изразявам своята подкрепа към предложената заповед и призовавам министър Сандов да я подпише в най-кратък срок и да я отстоява. Моля да получа входящ номер.

С уважение,
Иван Иванов Иванов

До: edno_gishe@moew.government.bg

Относно: Становище в подкрепа на Забраната за развъждане и внос на норки

Уважаеми г-н Сандов,

С настоящото становище напълно подкрепям Проекта на заповед за забрана на развъждането и вноса на вида “Американска норка” в България със следните мотиви:

 1. Отглеждането на американски норки във ферми за кожи, в тесни клетки, без достъп до естествена среда и без възможност да изразяват естественото си поведение, само за да бъдат убити за модни аксесоари и луксозни палта, е жестоко и неморално. Заповедта ще прекрати тази срамна практика в България.
 2. Попадайки в природата, видът е изключително опасен за биоразнообразието у нас. Американската норка е на 19 място в списъка на 100-те най-опасни инвазивни чужди видове (ИЧВ) в Европа (https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-017-1651-6), в списъците на приоритетните ИЧВ за България и за ESENIAS региона (проект ESENIAS – TOOLS, www.esenias.org).
 3. Увеличават се сигналите за забелязани норки в природата и в населените места около фермата. През последните години, медиите и социалните мрежи показват много случаи на забелязани американски норки, както и разкази на хора, живеещи в близост до фермата за норки, които са потърпевши от набези на избягали от фермата животни. Една от уловените норки до фермата е настанена в Зологическа градина – София.
 4. В разследване, публикувано от „Невидими животни“ на 08.04.22 г. в ефира на „Тази сутрин“ по bTV и проведено в края на 2021 г., се вижда ясно, че халетата са пълни с избягали норки, които свободно се разхождат във фермата.
 5. Мониторингов доклад на гл. ас. д-р Йордан Кошев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките (ИБЕИ-БАН) посочва, че са докладвани случаи за над 100 избягали норки, част от които са установени в дивата природа и защитени местности.
 6. Съществуването на ферми за норки създава и риск от замърсяване на почвите, водите и въздуха в регионите около фермите, както и последващите от тях негативни ефекти  върху околната среда и хората.
 7. В 24 държави-членки на Европейския съюз е регистрирано наличието на американски норки в дивата природа, вследствие на тяхното изпускане от животновъдни обекти. В 19 държави са установени устойчиви популации.
 8. Като страна по Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), България е поела ангажимент да вземе всички подходящи мерки, за да се гарантира запазването на естествените местообитания на видовете от дивата флора и фауна. България също така има задължения по изкореняването и контрола на вида „Aмериканска норка“ в съответствие с изискванията на Препоръка No. 189 (2016) [No. 189 (2016), приета по време на 36-тата среща на Постоянния комитет, 2016 г.], вид който е разпознат от Конвенцията със силно негативно въздействие върху местната европейска фауна.
 9. Списъкът на държавите, забранили или прекратили отглеждането на норки и животни за ценни кожи, все повече се увеличава. В Европа това са 20 страни.
 10. Освен заради заплахата за биоразнообразието, редица страни забраниха и затвориха фермите си за норки заради реалната опасност за общественото здраве от разпространение на Covid-19. По тази причина Дания и Холандия ликвидираха над 1000 ферми за норки само за няколко месеца.
 11. Съществуването на ферми за норки увеличава рисковете от възникване на опасни за хората и животните инфекциозни болести, в това число и зоонози. Научни становища на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, както и на Българския ветеринарен съюз, разглеждат подробно тези рискове.
 12. От публичната финансова информация на единствената функционираща ферма за норки в България се вижда, че откакто фермата съществува, тя работи изцяло на загуба и трупа значителни по обем задължения. Икономическият и финансов анализ на сектора за последните години показва икономическа безперспективност, докато в същото време се потвърждава необходимостта от допълнителни бюджетни разходи по преодоляването на щетите от съществуването на ферми за норки в България през последните години.
 13. Хората в България не желаят ферми за норки. Общественото проучване, проведено от Сова Харис, показва че болшинството от пълнолетните български граждани (81%) не подкрепят убиването на животни единствено заради козината им, само 3% го подкрепят, а 16% не могат да преценят.
 14. Обществената подкрепа за края на фермите за норки се потвърждава и от  Национална гражданска инициатива, която за три месеца през 2018 г. събра и внесе в Народното събрание над 51 000 подписа в подкрепа на забраната на фермите за ценни кожи в България. Инициативата беше насочена най-вече към фермите за норки като единствен вид, който се отглежда за ценни кожи в България.

Поради тези и други изредени в проекта на заповед причини, смятам, че настоящата Заповед трябва да влезе в сила незабавно.
Моля да получа входящ номер.

С уважение,
Иван Иванов Иванов