Ще коментирам в Портала за обществени консултации

1

В Портала за обществени консултации към Министерски съвет можете да се регистрирате, за да напишете публичен коментар по предложената забрана. Тук не копираме предварително подготвени текстове. Искаме да покажем, че сме истински хора, които наистина се интересуват от биоразнообразието и норките, отглеждани за кожи. Но не се притеснявайте – ще Ви помогнем! И не е нужно да пишете романи.

2

Независимо от политическите си пристрастия, бъдете учтиви и любезни. Обръщайте се към Министерството и министър Сандов с надеждата, че той ще подпише заповедта за забраната и ще направи всичко по силите си тази забрана да стане факт. Моля, избягвайте всякакви негативни или иронични забележки по негов адрес.

3

Започваме! По-долу ще намерите страницата на забраната в Портала за обществени консултации. Изберете „Потребителски вход“, после „Регистрация“, после напишете коментара си. Покажете недвусмислено, че българското общество застава твърдо зад забраната на норките. Помолете министър Сандов да подпише заповедта и да настоява за тази забрана. Използвайте аргументите по-долу или прочетете примерните коментари за вдъхновение. Успех!

Регистрирайте се и коментирайте в Портала:

1. В цяла Европа се забраняват фермите за норки

18 страни в Европа са приели забрани за фермите за американски норки, а в още 2 са приети изисквания, които на практика са непостижими и правят фермите за норки нерентабилни и косвено ги забраняват. Сред тях са Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Чехия, Словения, Словакия, Естония и Великобритания.

2. Общественият консенсус е за забрана на норките

Според проучване на „Сова Харис“ от 2021 г. 81% от българските граждани не намират за обосновано да се убиват животни с единствена цел добив на кожи. През 2018 г. в Народното събрание бяха входирани над 51 хиляди подписа в подкрепа на забраната. Местните жители около фермата за норки от години протестират за затварянето ѝ заради вредите, които тя нанася върху качеството им на живот и поминъка им. Забрана на норките присъства и в Коалиционното споразумение на управляващите партии, и то именно в ресора на МОСВ: под „Биологично разнообразие“.

3. Секторът е на загуба, незначителен е за БВП и няма перспектива

От Годишните финансови отчети на компанията зад фермата за норки е видно, че тя от години, от самото си създаване, работи на загуба и съответно не плаща данъци към бюджета. Финансов анализ на сектора показва, че за първите 4 години от съществуването си, фирмата е силно задлъжняла и към онзи момент задълженията ѝ надхвърлят 25 млн. лева. Тези данни доказват икономическата безперспективност на този сектор и незначителността му за българската икономика.

4. Учените са единодушни, че трябва забрана

Водещите научни институти по биоразнообразие в България са единодушни, че фермите за американски норки са изключителна опасност за биологичното разнообразие и препоръчват възможно най-скоро да бъдат забранени. Сред тях са Институтът за биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН, Националният природонаучен музей (НПМ) към БАН, Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа (ESENIAS) и др.

5. Незаконни загробвания на тонове одрани норки

През 2019 г. bTV документира случай на незаконно загробени над 100 тона одрани трупове на ам. норки в земята на изоставена мина близо до Стара Загора. Няма откъде другаде да е дошло такова огромно количество одрани норки толкова близко до Стара Загора, освен от същата ферма за норки.

Това е изключително голяма опасност за околната среда и подпочвените води и представлява значителен риск за разпространение на заразни заболявания.

Вероятно това не е и изолиран случай: През 2021 г. в Комисията по ревизиите г-н Илчовски обвинява Иван Ангелов (частитен собственик на фермата), че го е рекетирал, за да му даде да загробва одраните трупове на норки в неговите земеделски земи.

6. Фермата за норки е регистрирана в нарушение на закона

Фермата за норки е регистрирана в нарушение на закона. Съгласно Закона за биологичното разнообразие за отглеждането на вид като американската норка е нужно:  Положителна оценка от научна експертиза, решение на Националния съвет по биологичното разнообразие, писмено разрешение на министъра на околната среда. Всяко от тези неща липсва.

7. Фермите за норки замърсяват водите и заблатяват водоемите

Норките са хищници и техните фекалии са негодни за употреба в селското стопанство. Те неизбежно попадат в почвата, подпочвените води и водните пътища. Това води до пренасищането им с хранителни вещества до степен, в която се образуват мъртви зони във водоемите. Те се заблатяват.

8. Американските норки са опасен, инвазивен вид за нашата природа

Американската норка (Neovison vison) е в списъка със 100-те най-опасни инвазивни вида в Европа (вж. DAISIE). Тя е и в списъците на приоритетните инвазивни чужди видове за България и за Югоизточна Европа (проект ESENIAS-TOOLS).

Американската норка е изключително силен и агресивен хищник, който бързо се размножава и застрашава поне 47 местни вида, сред които от Червената книга на България. Няма научни доказателства, че е трудно за американската норка да оцелява в българската природа, а напротив: През годините има множество сигнали за забелязани, уловени или убити норки в региона около фермата до с. Маджерито.

Само по данни на научна статия от д-р Йордан Кошев от ИБЕИ-БАН за периода 08.2017–03.2019 около фермата има записи за 108 избягали норки. Част от тях са в защитена зона Натура 2000.

9. България е длъжна да пази биологичното разнообразие

Като страна по Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания, България е поела ангажимент да взема всички подходящи мерки, за да се гарантира опазването на естествените местообитания на видовете.

Искам да изразя подкрепата си за проекта на заповед за забрана на вноса и развъждането на американски норки. Крайно време е тази забрана да стане факт и се радвам, че най-накрая се пристъпва към действия!

Американската норка и изключително опасен, чужд, инвазивен вид за нашата природа. Присъства в списъка със 100-те най-опасни инвазивни видове на 19-то място. Редица научни институти в България – най-компетентните по темата за биоразнообразие – предупреждават за опасността от американските норки за българската природа и препоръчват час по-скоро да се забранят фермите за норки. Сред тях са ИБЕИ-БАН, НПМ-БАН, международната мрежа ESENIAS и други.

Колкото и добри да са мерките за биосигурност във фермата и дори да нямаха нарушения, няма как при 130 хиляди животни да не се изпуска част от тях извън фермата. И затова виждаме и толкова много сигнали за това.

Безсмислено е да се поема подобен риск за нашата природа в името на приходите на една фирма, извършваща дейност, която обществото категорично отхвърля за неморална и нямаща място в 21-ви век.

Благодаря на министър Сандов за издаването на този проект на заповед! Нашето общество отдавна е отхвърлило убиването на норки за кожи и близо 20 държави в ЕС са решили да забранят фермите за норки.

В Испания сега се борят с последиците от фермите за норки там, след като американските норки са плъзнали навсякъде в природата им. Испанските данъкоплатци са тези, които плащат сега, за да се оправят щетите върху природата от фермите за норки там. За да се премахне само една единствена норка от природата там струва средно между 650 и 3000 евро.

Няма никакъв смисъл българските данъкоплатци да плащат за неизбежните щети, които фермата за норки до Стара Загора е нанесла и неизбежно предстои да нанесе. Само и единствено заради приходите на един безперспективен бизнес, който в цяла Европа се забранява и се отхвърля от всички модни марки.

Без значение какви изисквания се спазват, не е възможно да се гарантира, че от 130 хиляди норки няма част да бягат в природата. Единственото решение – и то не само заради биоразнообразието – е тази забрана.